Avtalebetingelser

Ved bruk av denne websiden og ved kjøp av tjenester eller
produkter fra Netoscope gjelder følgende vilkår  og betingelser.
Ved å bruke denne tjenesten blir du ansett som å ha akseptert disse Bruks Vilkårene.archives-01

Bruken av våre webside og tjenester er avhengig av at du aksepterer
og er inneforstått med disse bruksvilkårene og betingelsene.

Kunden får også en utskrift av disse Vilkår og Bettingelsene før inngåelse av kjøpskontrakt.

Betingelsene er gyldig fra 01.01.2013 og erstatter alle tidligere kundeavtaler og betingelser.
Vi takker vår samarbeidspartner Nettpilot for rådgivning og hjelp i skriving av disse bettingelsene.


Avtalebetingelser

Avtaleperiode

For produksjon, prosjekt, abonnementsavtaler og etablering av webløsninger og retaineravtaler inngås og aksepteres kundeforholdet ved betaling av første faktura som sendes fra Netoscope til kunden.  Retaineravtaler inngås i minimum 6 måneder.
Ved nye webløsninger uten vedlikeholdsavtale følger 2 måneders gratis support inkludert i avtalen. Vedlikeholdsavtale inngås oftest på årsbasis.

Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 6 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Konfidensialitetsavtale

En del av Netoscope sine tjenester krever utveksling av forretningsensitive opplysninger som ikke bør komme i hendene på konkurrenter og andre aktører. Dette gjelder både Netoscopes og klientene sin forretningsvirksomhet. Derfor inngår vi ved avtalestart en skriftlig avtale om hvordan informasjon av fortrolig karakter behandles og oppbevares av begge parter. Dette gjelder skriftlig, muntlig eller på annen måte, direkte eller indirekte informasjon knyttet til produkter, tiltak, prosesser, utvikling, forretningshemmeligheter, know-how, personell, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, planer, markedsmuligheter eller annen type informasjon som av noen av partene med rimelighet kan anses som konfidensiell informasjon. Denne formuleres og tilpasses individuelt.

Videresalg og bruksformål

Tjenester og produkt levert av Netoscope kan ikke videreselges med mindre det inngås skriftlig avtale om annet.
Tjenester levert av Netoscope kan ikke tas i bruk i kommersiell øyemed før betaling er registrert i Netoscopes systemer.

Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til Netoscope per epost til post@Netoscope.no. Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet.

Alle tjenester har en oppsigelsesfrist på 60 dager før ny avtaleperiode begynner å løpe. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen i foregående punktum.

En registrert oppsigelse endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Fakturering

Alle tjenester faktureres for minimum 3 måneder, med mindre annet er avtalt. Ved fornyelse av avtaleperiode utstedes faktura normalt 2 måneder før ny periode begynner å løpe. Gebyr på kr. 60,- tilkommer per faktura og er en del av avtalen kunden inngår ved bestilling av tjenester hos Netoscope. Kontantkjøp og faktura sendt per epost fritas ikke for fakturagebyr.

Ved kjøp av webløsninger og tilpasset software skal betaling foregå FØR løsningen tas i bruk i kommersielt øyemed.
Betales ikke innen fakturafrist har Netoscope rett til å fjerne leverte tjenester og åndsverk uten varsel, men vil i første omgang søke å sende ut purring.

Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Priser og prisendringer

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter.

Kampanjepriser er gjeldende i én avtaleperiode fra datoen kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser.

Netoscope forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter. Prisendringer varsles 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner å løpe, eller fra første forfall. Melding om prisendringer sendes per epost til den Epost-adresse som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Kontaktinformasjon

Kunden forplikter seg, til enhver tid, til å holde Netoscope oppdatert med korrekt kontaktinformasjon, så som telefonnummer, postadresse, Epost-adresse m.v.

Kunden plikter også å angi, og vedlikeholde informasjon om, hvilke kontaktpersoner som skal ha adgang til å administrere og forvalte tjenesten(e) på vegne av kunden. Alle opplysninger om kundeforholdet er å anse som konfidensielle, og kunden forplikter seg til å oppbevare slike opplysninger på en sikker måte.
Ved mistanke om uautorisert tilgang forbeholder Netoscope seg retten til å endre passord for tjenesten(e), eventuelt stenge tjenesten(e).

Netoscope forbeholder seg retten til å nekte utlevering av opplysninger om kundeforholdet til personer som ikke er angitt som kontaktpersoner for kundeforholdet.

Angrerett og reklamasjon

For forbrukerforhold gjelder at tjenester som er levert elektronisk, påbegynner før utløpet av angrefristen. Disse ytelsene er det vanskelig eller umulig å tilbakeføre, slik at kunden gir avkall på angreretten.

Kunden har allikevel rett til å reklamere på tjenesten dersom den er mangelfull. Feil i konfigurasjon, eller inkompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt skødesløs håndtering og manglende evne til å sette seg inn i dokumentasjonen og opplæringsmateriell for leverte tjeneste og produkt gir ikke rett til reklamasjon.
Rådgivning og support til konfigurasjon ytes betalende kunder gratis i opp til 30 min hver måned de første to måneder etter inngått kundeforhold.

Feil som avdekkes av kunden skal uten ugrunnet opphold varsles Netoscope skriftlig. Overholder ikke kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Netoscope. I vanlig tale betyr det at hvis en kunde oppdager en feil og ikke rapporterer denne før 14 dager etterpå, vil det bli uhyre vanskelig å rette opp uten ekstra innsats.  I så fall faktureres for support.

Stengning og suspensjon

Netoscope forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere tjenester og avslutte kundehold i i tilfelle der kunden ikke følger skriftlige råd og veiledninger når det gjelder valg av webhotell, valg av trejdepartsutbydere, ikke godkjente leverandører av tilleggsprodukt og ytelser, krav til maler for webløsninger som skal kunne fungere sammen med de av Netoscopes leverte tjenester og produkt såsom DIBS betalingsløsning, Google Analytics integrasjon, TYPO3 webløsninger, Drupal webløsninger, WordPress webløsninger.

Netoscope kan uten forutgående varsel fjerne materiale eller velge å stenge, eller suspendere, en tjeneste når mistanken om uakseptabel bruk, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Netoscope sitt eget skjønn, synes berettiget, og uansett om kunden ikke svarer på eller etterkommer krav om å fjerne materiale innen de frister som Netoscope setter.

Ved manglende betaling vil tjenester bli suspendert eller fjernet, og i noen tilfeller medføre tap/sletting av koder, software, grafisk materiale og annet innhold og åndsverk levert, av Netoscope. Dette fritar dog ikke for betalingsansvaret.

Ved suspensjon og fjerning påløper et gjenåpningsgebyr fra minimum kr. 590,- eks. mva.  I tillegg skal betales for den tiden det tar Netoscope å håndtere gjenetableringen. Timeprisen er kr. 590,-

Tjenester gjenåpnes etter at betaling har funnet sted i sin helhet og er registrert i Netoscope sine systemer. Netoscope forbeholder seg retten til å stenge tjenesten eller fjerne softwaren fra kunden sine servere dersom betaling ikke foreligger innen rimelig tid.

Ved stengning og fjerning anses avtaleforholdet for den berørte tjenesten som avsluttet.

Stengning, fjerning eller suspensjon endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Ansvarsbegrensning

Netoscope kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Netoscope kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. Netoscope vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet kan ikke overstige kostnadene Netoscope har fakturert kunden for tjenesten i en avtaleperiode.

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Kunden vedgår at det ikke under noen omstendigheter vil være aktuelt å kreve erstatning verken for nedetid, suspensjon eller stengning.
Netoscope kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser eller forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Kunden forplikter seg til å holde Netoscope skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mot Netoscope som har sammenheng med det materiale som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom Netoscope sine tjenester.

Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos tredjepart, strømbrudd hos tredjepart, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Lovvalg og tvisteløsning

Denne tjenesteavtalen skal reguleres av norsk rett.

Tvister mellom kunden og Netoscope skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Endringer i tjenesteavtalen

Kunden aksepterer at Netoscope forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne tjenesteavtalen til enhver tid, og at kunden er bundet av disse endringene. Alle endringer er bindende 30 dager etter at de er publisert på nettsiden: www.Netoscope.no/avtalebetingelser/.